Druki

Zgłoszenie do Poradni (wniosek o udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemu)

Uwaga! Jeżeli dziecko było objęte pomocą w innej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej należy wypełnić również wniosek o przekazanie dokumentacji.

02 Zgłoszenie Dziecka lub p.u.pdf

Wniosek - zgłoszenie do Poradni


zgoda_przekazanie_teczki.pdf

Zgoda na przekazanie karty indywidualnej dziecka


lista pytań kontrolnych.pdf

Lista pytań kontrolnych

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy, by każde spotkanie na terenie Poradni było poprzedzone uzyskaniem odpowiedzi na pytania kontrolne.

Wniosek do Zespołu Orzekającego działającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2

Wniosek do Zespołu Orzekającego działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w sprawach:

  • wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

  • wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;

  • wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

  • wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wraz z wnioskiem wymagane jest dostarczenie jako załącznika zaświadczenia lekarskiego.

01 Wniosek ZO.pdf
02 PPP2 - Zaświadczenie lekarskie NI.pdf

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby indywidualnego nauczania

03 PPP2 - Zaświadczenie lekarskie KS WWR.pdf

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wczesnego wspomagania rozwoju

04 Pełnomocnictwo.pdf

Pełnomocnictwo do reprezentowania opiekuna prawnego osoby nieletniej przez osobę trzecią przed Poradnią