Oferta


Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu na rok szkolny 2023/24

Oferta PPP2 rejon 23-24.pdf

Oferta Poradni P-P nr 2 dla rejonu

Podsumowanie oferty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24. Stan na 20.09.2023 r.

Oferta PPP2 dla Poznania 23-24.pdf

Oferta Poradni P-P nr 2 dla m. Poznań 

Podsumowanie oferty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24. Stan na 20.09.2023 r.

1 Warsztaty mamy, taty.pdf

Zajęcia grupowe: dla rodziców

2 Nasza grupa.pdf

Zajęcia grupowe: dla dzieci z klas IV - VI

3 Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet Poznań.pdf

Zajęcia grupowe: dla kobiet

4 Grupa edukacyjno-rozwojowa dla nauczycielek.pdf

Zajęcia grupowe: dla nauczycielek przedszkoli

Komunikat o ofercie wrzesień 23 Biuro RPU.pdf

Komunikat o ofercie Biura Rzeczniczki Praw Uczniowskich 

z dnia 18.09.2023 r.

Komunikat o ofercie wrzesień 23 MPN.pdf

Komunikat o ofercie w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 18.09.2023 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu jest placówką miejską (m. Poznań) i publiczną. Prowadzi swoją działalność na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz szkół (i innych placówek edukacyjnych). Zatrudnieni w Poradni specjaliści (logopedzi, pedagodzy i psycholodzy) udzielają wsparcia w sprawach rozwoju dzieci, młodzieży, ich edukacji oraz wychowania. 

Korzystanie z usług Poradni nie wymaga skierowania, jest dobrowolne i bezpłatne. Zgłoszenie do Poradni odbywa się bezpośrednio poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku. Dziecko i osobę niepełnoletnią zgłasza rodzic, pełnoletni uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zgłaszać się samodzielnie.  Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności, sprawy pilne mogą być realizowane szybciej decyzją dyrektora.

Szczegółowa informacja o organizacji pracy Poradni znajduje się w statucie dostępnym na stronie Biuletynu Informacji PublicznejW poradni podejmowane są różnorodne działania i usługi wymienione poniżej.

I)    Diagnozowanie dzieci i młodzieży służące określaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Diagnoza ta ma na celu wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania dziecka wraz ze wskazaniem sposobów rozwiązania tego problemu. Efektem tak rozumianej diagnozy jest wydanie opinii, orzeczenia i/lub objęcie osoby pomocą psychologiczno - pedagogiczną i/lub . 

II) Orzekanie w ważnych sprawach dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, w tym wydawanie orzeczeń 

V) Inne działania


III) Wydawanie dzieciom i młodzieży opinii w różnych sprawach edukacyjnych i wychowawczych

Poradnia opiniuje m. in. w sprawach takich jak objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu i szkole, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia, odroczenie obowiązku nauki w szkole podstawowej, indywidualnego programu lub toku nauki dla dzieci uzdolnionych. Dokumenty wydawane przez Poradnię powstają na podstawie wykonanych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. Są honorowane w systemie oświaty. 

IV)    Udzielanie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym (rodzicom i nauczycielom) bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w wielu formach.