Oferta


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu jest placówką miejską (m. Poznań) i publiczną. Prowadzi swoją działalność na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz szkół (i innych placówek edukacyjnych). Zatrudnieni w Poradni specjaliści (logopedzi, pedagodzy i psycholodzy) udzielają wsparcia w sprawach rozwoju dzieci, młodzieży, ich edukacji oraz wychowania.

Korzystanie z usług Poradni nie wymaga skierowania, jest dobrowolne i bezpłatne. Zgłoszenie do Poradni odbywa się bezpośrednio poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku. Dziecko i osobę niepełnoletnią zgłasza rodzic, pełnoletni uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zgłaszać się samodzielnie. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności, sprawy pilne mogą być realizowane szybciej decyzją dyrektora.

Szczegółowa informacja o organizacji pracy Poradni znajduje się w statucie dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W trakcie aktualnego stanu epidemiologicznego (stan od 17 marca –do odwołania) Praca poradni odbywa się zgodnie z komunikatami dyrektora Poradni (dostępnymi w zakładce aktualności). W poradni podejmowane są różnorodne działania i usługi wymienione poniżej.

I) Diagnozowanie dzieci i młodzieży służące określaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Diagnoza ta ma na celu wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania dziecka wraz ze wskazaniem sposobów rozwiązania tego problemu. Efektem tak rozumianej diagnozy jest wydanie opinii, orzeczenia i/lub objęcie osoby pomocą psychologiczno - pedagogiczną i/lub .

II) Orzekanie w ważnych sprawach dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, w tym wydawanie orzeczeń

 1. O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

 • niepełnosprawnej (z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz intelektualną w stopniu lekkim),

 • zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.

 1. O potrzebie indywidualnego nauczania ze względu na stan zdrowia ucznia uniemożlwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły.

 2. O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do zerówki, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 3. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

III) Wydawanie dzieciom i młodzieży opinii w różnych sprawach edukacyjnych i wychowawczych

Poradnia opiniuje m. in. w sprawach takich jak objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu i szkole, dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia, odroczenie obowiązku nauki w szkole podstawowej, indywidualnego programu lub toku nauki dla dzieci uzdolnionych. Dokumenty wydawane przez Poradnię powstają na podstawie wykonanych badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. Są honorowane w systemie oświaty.

IV) Udzielanie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym (rodzicom i nauczycielom) bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w wielu formach.

 1. Terapii pedagogicznej (tj. pomocy w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wyrównywaniu deficytów rozwojowych) wobec dzieci uczęszczającym do szkół podstawowych.

 2. Terapii psychologicznej (tj. wspieraniu ludzi w dokonywaniu pożądanych zmian, w tym dokonywaniu korekty w zakresie zachowania, właściwości poznawczych, emocji i/lub innych osobistych charakterystyk) wobec dzieci, młodzieży oraz dorosłych (rodziców i nauczycieli) doświadczających problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych.

 3. Porad i konsultacji (tj. indywidualnych działań o charakterze wsparcia informacyjnego, również przy podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji i wychowania) wobec:

 • dzieci i młodzieży doświadczających problemów życiowych, trudności przystosowawczych (w tym trudności w nauce) i kryzysów rozwojowych,

 • dzieci i młodzieży, u których rozpoznano potrzeby pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 • rodzicom i nauczycielom zgłaszającym potrzeby pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości własnych dzieci.

 • rodzicom i nauczycielom zgłaszającym potrzeby uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych swoich podopiecznych.

 1. Interwencji wychowawczej oraz w sytuację edukacyjną ucznia (tj. działań mających na celu poprawę sytuacji osobistej ucznia w szkole i/lub domu rodzinnym) wobec dzieci i młodzieży doświadczających trudności przystosowawczych oraz dorosłych natrafiających na problemy dydaktyczne i wychowawcze.

 2. Innych; w tym m. in. interwencji kryzysowej, mediacji, grupowej pracy terapeutycznej (socjoterapii, terapii ręki, treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców, grup wsparcia) oraz działalności informacyjno – szkoleniowej (w tym szkoleń, wykładów i prelekcji).

V) Inne działania

 1. Działalność profilaktyczna (tj. służąca zapobieganiu ujawnianiu się problemów z zachowaniem, wychowawczych i edukacyjnych).

 2. Wspieranie i wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywaniu problemów.